آمیختن‌، مخلوط كردن‌، بهم‌ پیوستن‌، مخلوط شدن‌، آمیزش‌ كردن‌، دخالت‌ كردن‌ Admix

فارسی : آمیختن‌، مخلوط كردن‌، بهم‌ پیوستن‌، مخلوط شدن‌، آمیزش‌ كردن‌، دخالت‌ كردن‌

انگلیسی : Admix