روابودن‌، پذیرفتگی‌، مقبولیت‌، قابلت‌ قبول‌، اختیاردارى Admissibility

فارسی : روابودن‌، پذیرفتگی‌، مقبولیت‌، قابلت‌ قبول‌، اختیاردارى

انگلیسی : Admissibility