تحسین‌ كننده‌، ستاینده‌ Admirer

فارسی : تحسین‌ كننده‌، ستاینده‌

انگلیسی : Admirer