سازوارگر، وفق‌ دهنده‌، جرح‌ و تعدیل‌ كننده‌ Adapter

فارسی : سازوارگر، وفق‌ دهنده‌، جرح‌ و تعدیل‌ كننده‌

انگلیسی : Adapter