(مو.رقص‌) آهسته‌ و ملایم‌، اجراى اهنگ‌ باهستگی‌، (در بالت‌) رقص‌ دو نفرى كه‌ زن‌ روى پنجهئپا میرقصد و بكمك‌ مرد آهسته‌ بهوا میپرد Adagio

فارسی : (مو.رقص‌) آهسته‌ و ملایم‌، اجراى اهنگ‌ باهستگی‌، (در بالت‌) رقص‌ دو نفرى كه‌ زن‌ روى پنجهئپا میرقصد و بكمك‌ مرد آهسته‌ بهوا میپرد

انگلیسی : Adagio