تك‌ كاره‌، فاقد عمومیت‌ Ad Hoc

فارسی : تك‌ كاره‌، فاقد عمومیت‌

انگلیسی : Ad Hoc