بكارانداختن‌، تحریك‌ كردن‌، برانگیختن‌، سوق‌ دادن‌، نشان‌ دادن‌ Actuate

فارسی : بكارانداختن‌، تحریك‌ كردن‌، برانگیختن‌، سوق‌ دادن‌، نشان‌ دادن‌

انگلیسی : Actuate