دستور العمل‌ واقعی‌ Actual Instruction

فارسی : دستور العمل‌ واقعی‌

انگلیسی : Actual Instruction