(گ‌.ش‌.) انگورى، انگور مانند، خوشهاى، هسته‌ دار، پر دانه‌ Aciniform

فارسی : (گ‌.ش‌.) انگورى، انگور مانند، خوشهاى، هسته‌ دار، پر دانه‌

انگلیسی : Aciniform