(طب‌) مانع‌ حركت‌ (شونده‌) Acinetic

فارسی : (طب‌) مانع‌ حركت‌ (شونده‌)

انگلیسی : Acinetic