(گ‌.ش‌.) پوشیده‌ شده‌ از حفره‌ هاى كروى (مانند دانه‌ هاى وسط انگور) Acinarious

فارسی : (گ‌.ش‌.) پوشیده‌ شده‌ از حفره‌ هاى كروى (مانند دانه‌ هاى وسط انگور)

انگلیسی : Acinarious