مقاوم‌ در برابر رنگ‌ برى اسید، داراى لكه‌ هایی‌ كه‌ با اسید زائل‌ نمیشود Acid Fast

فارسی : مقاوم‌ در برابر رنگ‌ برى اسید، داراى لكه‌ هایی‌ كه‌ با اسید زائل‌ نمیشود

انگلیسی : Acid Fast