ترش‌، حامض‌، سركه‌ مانند، داراى خاصیت‌ اسید، جوهر اسید، (مج‌.) ترشرو، بداخلاق‌، بدجنسی‌، جوهر، محك‌ Acid

فارسی : ترش‌، حامض‌، سركه‌ مانند، داراى خاصیت‌ اسید، جوهر اسید، (مج‌.) ترشرو، بداخلاق‌، بدجنسی‌، جوهر، محك‌

انگلیسی : Acid