(طب‌) فقدان‌ رنگ‌ دانه‌ (در مو)، بی‌ رنگی‌ مو Achromia

فارسی : (طب‌) فقدان‌ رنگ‌ دانه‌ (در مو)، بی‌ رنگی‌ مو

انگلیسی : Achromia