فاقد صفرا، داراى نقص‌ صفرا Acholic

فارسی : فاقد صفرا، داراى نقص‌ صفرا

انگلیسی : Acholic