انباشتن‌، جمع‌ شده‌، جمع‌ شونده‌، اندوختن‌، رویهم‌ انباشتن‌ Accumulate

فارسی : انباشتن‌، جمع‌ شده‌، جمع‌ شونده‌، اندوختن‌، رویهم‌ انباشتن‌

انگلیسی : Accumulate