افزایش‌، رشد پیوسته‌، بهم‌ پیوستگی‌، اتحاد، یك‌ پارچگی‌، (حق‌.) افزایش‌ بهاى اموال‌، افزایش‌ میزان‌ ارث‌ Accretion

فارسی : افزایش‌، رشد پیوسته‌، بهم‌ پیوستگی‌، اتحاد، یك‌ پارچگی‌، (حق‌.) افزایش‌ بهاى اموال‌، افزایش‌ میزان‌ ارث‌

انگلیسی : Accretion