متصدى رسیدگی‌ به‌ حساب‌ مشتریها Account Executive

فارسی : متصدى رسیدگی‌ به‌ حساب‌ مشتریها

انگلیسی : Account Executive