رئیسه‌ صومعه‌ زنان‌ تارك‌ دنیا Abbess

فارسی : رئیسه‌ صومعه‌ زنان‌ تارك‌ دنیا

انگلیسی : Abbess