كشیش‌، راهب‌، آبه‌، پدر روحانی‌ Abbe

فارسی : كشیش‌، راهب‌، آبه‌، پدر روحانی‌

انگلیسی : Abbe