خانقاهی‌، دیرى، راهبی‌، كشیشی‌ Abbatial

فارسی : خانقاهی‌، دیرى، راهبی‌، كشیشی‌

انگلیسی : Abbatial