خلفاى عباسی‌ Abbasid

فارسی : خلفاى عباسی‌

انگلیسی : Abbasid