قلمرو راهب‌، مقام‌ رهبانیت‌، مقر راهبان‌ دیر Abbacy

فارسی : قلمرو راهب‌، مقام‌ رهبانیت‌، مقر راهبان‌ دیر

انگلیسی : Abbacy