كشتارگاه‌ Abattoir

فارسی : كشتارگاه‌

انگلیسی : Abattoir