رفع‌ مزاحمت‌ كننده‌، غاصب‌ حق‌ وارث‌ قانونی‌ Abator

فارسی : رفع‌ مزاحمت‌ كننده‌، غاصب‌ حق‌ وارث‌ قانونی‌

انگلیسی : Abator