كاهش‌، تخفیف‌، فروكش‌، جلوگیرى، غصب‌ Abatement

فارسی : كاهش‌، تخفیف‌، فروكش‌، جلوگیرى، غصب‌

انگلیسی : Abatement