شرمندهكردن‌، خجالت‌ دادن‌، دست‌ پاچه‌ نمودن‌ Abash

فارسی : شرمندهكردن‌، خجالت‌ دادن‌، دست‌ پاچه‌ نمودن‌

انگلیسی : Abash