اره جراحی‌ مغز Abaptistum

فارسی : اره جراحی‌ مغز

انگلیسی : Abaptistum