ترك‌، رهاسازى، واگذارى، دلكندن‌ Abandonment

فارسی : ترك‌، رهاسازى، واگذارى، دلكندن‌

انگلیسی : Abandonment