ترك‌ گقتن‌، واگذاركردن‌، تسلیمشدن‌، رهاكردن‌، تبعیدكردن‌، واگذارى، رهاسازى، بیخیالی‌ Abandon

فارسی : ترك‌ گقتن‌، واگذاركردن‌، تسلیمشدن‌، رهاكردن‌، تبعیدكردن‌، واگذارى، رهاسازى، بیخیالی‌

انگلیسی : Abandon