قطعه‌ مربع‌ كاشی‌ معرق‌ Abaciscus

فارسی : قطعه‌ مربع‌ كاشی‌ معرق‌

انگلیسی : Abaciscus