عبا، پارچه‌ عبایی‌، مقیاس‌ اندازهگیرى عرض‌ جغرافیایی‌ Aba

فارسی : عبا، پارچه‌ عبایی‌، مقیاس‌ اندازهگیرى عرض‌ جغرافیایی‌

انگلیسی : Aba