پیشوند لاتین‌ بمعنی‌ <دوراز> و <از> و <جدایی‌> و <غیر> مانند ABuse و ABaxial Ab

فارسی : پیشوند لاتین‌ بمعنی‌ <دوراز> و <از> و <جدایی‌> و <غیر> مانند ABuse و ABaxial

انگلیسی : Ab