(در مورد كاغذ) جداجدا سفارش‌ داده‌ شده‌ A La Carte

فارسی : (در مورد كاغذ) جداجدا سفارش‌ داده‌ شده‌

انگلیسی : A La Carte