تخته (مدار) , صفحها ی از جنس پلاست یك یا فا یبرگلاس غ یرهاد ی كه برا ی قرار دادن و متصل ساختن مجموعها ی از تراشهها و دستگاهها ی د یگر، در را یانه به كار م یرود board

فارسی : تخته (مدار) , صفحها ی از جنس پلاست یك یا فا یبرگلاس غ یرهاد ی كه برا ی قرار دادن و متصل ساختن مجموعها ی از تراشهها و دستگاهها ی د یگر، در را یانه به كار م یرود

انگلیسی : board