ایستگاه كار (circuit) workstation

فارسی : ایستگاه كار (circuit)

انگلیسی : workstation