(كلید) بالابر up arrow (key)

فارسی : (كلید) بالابر

انگلیسی : up arrow (key)