متنپرداز text processor

فارسی : متنپرداز

انگلیسی : text processor