ابررایانه supercomputer

فارسی : ابررایانه

انگلیسی : supercomputer