بررسي شخصيت ابن الفارض در آئينه اشعارش

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي شخصيت ابن الفارض در آئينه اشعارش

Abstract : ابن الفارض مصري شاعر دوره عباسي قرن هفتم و هشتم هجري است. در اين رساله سعي شده وجوه شخصيتي او با عنايت به اشعارش مورد بررسي قرار داده شود و به نظريات انديشمندان عرفا و شعراي مخالف و موافق جهت تبيين مساله تحقيق استناد شده است. يکي از بزرگترين ويژگيهاي هنري ابن الفارض رمزگرائي در شعر ايشان است که به طور محسوس الفاظ و تراکيب و صناعات بديعي را در شعر خود به عاريت گرفته است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 15
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي شخصيت ابن الفارض در آئينه اشعارش

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir