(كلید) فاصله space (key)

فارسی : (كلید) فاصله

انگلیسی : space (key)