پردازنده processor

فارسی : پردازنده

انگلیسی : processor