پردازش processing

فارسی : پردازش

انگلیسی : processing