رایانه جیبی pocket computer, hand-held computer, palmtop computer

فارسی : رایانه جیبی

انگلیسی : pocket computer, hand-held computer, palmtop computer