رایانه شخصی personal computer

فارسی : رایانه شخصی

انگلیسی : personal computer