(كلید) مكث pause (key)

فارسی : (كلید) مكث

انگلیسی : pause (key)