چاپگر صفحهای page printer

فارسی : چاپگر صفحهای

انگلیسی : page printer