(كلید) قفل اعداد num lock (key)

فارسی : (كلید) قفل اعداد

انگلیسی : num lock (key)