رایانه شبكهای network computer

فارسی : رایانه شبكهای

انگلیسی : network computer