پایشگری monitoring

فارسی : پایشگری

انگلیسی : monitoring